cookiesSzanowni użytkownicy

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies,
w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Ta strona jest zgodna z RODO
Aby dowiedzieć sie więcej przeczytaj naszą Politykę Prywatności i regulamin użycia plików Cookies.

Regulamin sklepu internetowego
Manufaktura Snu

&1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Manufaktura Snu, dostępny pod adresem internetowym www.manufakturasnu.pl prowadzony jest przez Firmę Manufaktura Snu z siedzibą pod adresem ks. Ignacego Jana skorupki 1a, 63-400 Ostrów Wlkp
NIP 622-226-20-05, REGON 251480273.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
- warunki i zasady składania zamowień drogą elektroniczną
- zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili na stronie www.manufakturasnu.pl


&2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - Manufaktura Snu Michał Francke z siedzibą pod adresem ks. Ignacego Jana Skorupki 1a 63-400 Ostrów Wlkp, NIP 622-226-20-05, REGON 251480273.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawce pod adresem internetowym www.manufakturasnu.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2016.1030 z późniejszymi zmianami).
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności wysokości, długości, szerokości, koloru oraz ilości produktów.
13. Produkt - dostępna i prezentowana w sklepie rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

&3
Kontakt ze sklepem

1. Adres sprzedawcy: Manufaktura Snu Michał Francke ks. Ignacego Jana Skorupki 1a 63-400 Ostrów Wlkp.
2. Produkcja mebli i magazyn: Manufaktura Snu ul. Skorupki 1a, 63-400 Ostrów Wlkp
3. Adresy e-mail sprzedawcy:
kontakt@manufakturasnu.pl
manufakturasnu@gmail.com
4. Numery telefonów sprzedawcy: +48 506 774 557 lub +48 600 269 357
5. Numer rachunku bankowego sprzedawcy BGŻ BNP Paribass Bank: 79 1600 1462 1838 9186 8000 0001 oraz Nest Bank: 78 1870 1045 2083 1033 0169 0001
6. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze przedawcą w godzinach 9-20.

&4
Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta.
2. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Manufaktura Snu michał Francke zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego:
a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
b) dostarczania towaru wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
c) dostarczenie towaru poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej tylko po wcześniejszym uzgodnieniu meilowym lub telefonicznym.
4. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych .
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

&5
Zakładanie Konta w sklepie

1. Aby założyć Konto w sklepie, należy zaakceptować i wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie sklepu internetowego.
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
4. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
6. Manufaktura Snu Michał Francke może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Manufakturę Snu Michał Francke za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi Manufaktury Snu Michał Francke.
7. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Manufaktury Snu Micał Francke.
8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Manufaktury Snu Michał Francke,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

10. Administratorem danych osobowych Użytkowników/ klientów sklepu internetowego, przekazanych w związku z korzystaniem z usług sklepu ( Moje informacje osobiste) jest Manufaktura Snu Michał Francke ks. Ignacego Jana skorupki 1a 63-400 Ostrów Wlkp

&6
Zasady składania zamówienia i zawarcia umowy

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) zalogować się do sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez dodanie go do koszyka;
c) dokonywać dalszych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”
5.Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Manufakturą Snu michał Francke umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zakupy w sklepie internetowym nr ",zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
7.Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez sprzedawcę płatności za zamówiony produkt.
8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane w wiadomości email, o której mowa powyżej.
9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 7
Dostawa

1. Dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (chyba, że zostało ustalone inaczej) i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
2.Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt klienta transportem własnym sklepu internetowego lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Możliwy jest osobisty odbiór produktów przez klienta z magazynu sprzedawcy. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny
4.Termin realizacji zamówienia wynosi od 21 do 31 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu wymaganej płatności od klienta.
5.O terminie dostawy lub gotowości produktu do odbioru osobistego przez klienta, klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę telefonicznie lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości  e-mailowej na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.
6.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży produktów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkt paragonu fiskalnego.
7. Klient obowiązany do zwrócenia należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki, a w szczególności jej ilość i ewentualne uszkodzenie.
8.W przypadku stwierdzenia przez klienta nieprawidłowości: braki ilościowe, niekompletność, uszkodzenie paczki, uszkodzenie towaru, konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z przewoźnikiem, wykonanie ewentualnych zdjęć, w obecności osoby dostarczającej zamówienie i przesłanie go do sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
9.Dostarczony produkt pozostaje u klienta do czasu rozpatrzenia i realizacji reklamacji przez przewoźnika.

&8
Metody płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) przelewem na numer konta bankowego: BGŻ BNP Paribass Bank: 79 1600 1462 1838 9186 8000 0001
lub wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu,
b) za pośrednictwem portalu Dotpay.pl.

&9
Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
4.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez klienta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle klienta na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą; To, co strony świadczyły sobie nawzajem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
b) w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca klientowi niezwłocznie,po otrzymaniu towaru i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta;
c) zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
e) Klient powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni;
f) Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu;
g) Klient ponosi bezpośrednie koszty opakowania i odesłania produktu sprzedawcy, w tym także koszty zwrotu produktu,
i) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania

&10
Reklamacja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad i zgodny z umową.
3.Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym objęte są 5-letnią rękojmią, z wyłączeniem szyb i drewnianych blatów. Dla akcesoriów montażowych, dla których termin rękojmi wynosi 1rok .

4. Reklamacji nie obejmuje stelaż, który dodawany jest przez nas do łóżka gratis, oczywiście jeśli zdarzy się pękniecie którejkolwiek z desek bez problemu doślemy nową.
5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (art. 556-576 k.c.) Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. Reklamację należy zgłosić pisemnie  na podane w niniejszym Regulaminie adresy sprzedawcy, odsyłając  wraz z reklamacją wadliwy towar.
7. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
8. Termin do złożenia reklamacji na braki jakościowe i ilościowe przez Przedsiębiorcę wynosi 30 dni, a przez Konsumenta – 40 dni, od daty stwierdzenia wady (niezgodności z umową).
9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie przedsiębiorcy , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, a jeśli tego nie zrobi, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
11. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Manufaktury Snu Michał Francke i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Manufaktury Snu Michał Francke